CAST – Se inaugura la exposición del proyecto En Residencia que incluye el proyecto noubarrisnou que desarrollamos con los alumnos del IES Collserola y que contava con la colaboración del equipo de arquitectos Ecosistema Urbano.

CAT – S’inaugura l’exposició del projecte En Residència que inclou el projecte noubarrisnou que varem desenvolupar amb l’IES Collserola i que comptava amb la col.laboració de l’equip d’arquitectes Ecosistema Urbano.

Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona posa en contacte l’art contemporani amb els estudiants de secundària, generant noves formes i contextos de creació. Els creadors conceben un projecte artístic per ser desenvolupat amb un grup d’estu- diants d’ESO que participa en la ideació i realització de l’obra. Treballen durant tot el curs escolar, en horari lectiu i juntament amb un equip de professors.

La singularitat del desenvolupament d’aques- tes residències permet assistir de manera privilegiada a les metodologies dels creadors residents i als processos creatius propis de l’art contemporani.

El 2009-2010 té lloc la primera edició del projecte. A la mostra es poden veure les tres obres realitzades, i els seus processos de creació.